INSTAL·LACIONS

PATIS

La nostra escola gaudeix d'una amplia superficie destinada a l'esbarjo dels/les nostres alumnes.

Per primària disposem de dues pistes poliesportives amb el seu equipament corresponent; una zona de patis sense pavimentar, dues construccions i deverses zones enjardinades.

El pati d'infantil, més petit però més acollidor, també sense pavimentar, gaudeix de columpis i un sorral.

En el proper projectede direcció volem millorar diferents zones del pati, amb projectes compartits per tots/es, per tal de donar importància a activitats diferetns a les clàssiques (futbol i pilota).

AULA DE MÚSICA

La nostra escola compta amb una aula de música adaptada per treballar el llenguatge musical, l'audició i el treball rítmic i melòdic. Els alumnes de primària es desplacen a l'aula per fer música, cosa que valorem com a molt positiva ja que és molt millor tenir un espai preparat que haver de fer l'activitat específica a l'aula ordinària.

ENGLISH ROOM

 

 

Benvingut/da a la secció d’anglès!
Som una escola amb sort, perquè tenim l’oportunitat d’aprendre anglès des de P3. Els nostres estudiants combinen les sessions d’anglès a les aules ordinàries amb les de l’aula d’anglès. 

English Corners

Com ja sabeu, a la festa del bricolatge anterior, es va remodelar l’aula d’anglès. Aquest canvi consisteix en una nova organització de l’espai i dels recursos, una organització basada en racons. L’objectiu d’aquest gran canvi és anar introduint, de manera gradual, els racons a tots els cicles per tal que els nens i nenes puguin aprendre anglès d’una manera més dinàmica, enriquidora i divertida.

A segon ja hem començat a tenir les primeres experiències en quant al canvi d’aula. Aquestes novetats són:

-          Listening corner: Racó equipat amb ordinadors que ens serveixen per a treballar la competència digital mitjançant activitats en xarxa.

-          Reading corner: En aquest espai tenim una petita biblioteca amb llibres en llengua anglesa, organitzada per nivells. A més, tenim sofàs!

-       Speaking corner: Des d’aquest racó treballem la llengua anglesa a nivell oral, com ara explicar contes i experiències. I també tenim unes catifes i coixins per poder estar còmodes i tranquils.

-          Digital corner: Aquest és l’espai dotat d’una pissarra digital per al visionat de vídeos i pel·lícules i per fer activitats digitals en gran grup.

 

-          Writing corner: Espai en el centre de l’aula organitzat per taules i cadires, un espai pensat per treballar a un nivell escrit la llengua anglesa, on poder desenvolupar les nostres feines i projectes. 

AULA DE JOC SIMBÒLIC

El joc és un mitjà d´aprenentatge important que ajuda els nens i nenes tan a conèixer-se a si mateixos com al món que els envolta. Constitueix en el nen i la nena la seva activitat central. És el llenguatge principal dels infants, que es comuniquen amb el món a través del joc.

 

El joc desplega les seves aptituds físiques: habilitats, resistència, força… i les psíquiques: memòria, atenció, intuïció, percepció, imaginació, creativitat… alhora que els fa conscients de les seves limitacions i estimula tots els sentits.

 

El joc dels infants sempre té sentit, segons les seves experiències i necessitats particulars. Els nens i les nenes expressen els seus desitjos, fantasies, pors i conflictes simbòlicament. El joc reflexa la percepció que tenen de sí mateixos, de les altres persones i del món que els rodeja.

 

 

 M. Vaca (1987) ens explica que per que el joc es pugui desenvolupar a l´escola cal partir de tres condicions fonamentals: un temps, un espai i un marc de seguretat.

 

 

Montaigne va dir " Els jocs dels nens no són jocs, si no que cal jutjar-los com accions més series."

 

 

 Rebeca Wild:

“Uns ambients preparats per desenvolupar el potencial humà són uns espais relaxats d’activitats autònomes i espontànies on els nens i nenes troben el que necessiten per el seu desenvolupament: activitats motrius lligades a l’activitat cognitiva, activitats que van d’allò concret a allò més abstracte i d’allò poc estructurat a activitats més estructurades.
L’adult ha d’estar present en l’activitat del nen, percebent però no jutjant, mostrant interès però no dirigint ni organitzant, hem de ser com un mirall on l’infant es vegi a sí mateix de forma diferent i hem de ser aprenents d’un joc en el que no coneixem ni el final ni l’objectiu ni el podem subordinar a les nostres finalitats...”
Així doncs, som aprenents d’aquestes experiències que iniciem però també coneixedors de les necessitats dels infants en aquesta edat per l’experiència acumulada d’anys de treball, ens endinsem cap aquesta aventura amb molta il·lusió però també amb molta humilitat sabent que ens està aportant moltes satisfaccions i sorpreses que no ens imaginàvem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 El joc com a activitat socia

 Per a Vigotsky, el joc és una acti­vi­tat fona­men­tal­ment social que faci­lita el conei­xe­ment d’un mateix i dels altres, així com de la rea­li­tat que tots les res­pec­tin.

 

Segons Vigotsky, el joc con­di­ci­ona el desen­vo­lu­pa­ment. El joc con­tri­bu­eix a l’adqui­si­ció i con­so­li­da­ció de les capa­ci­tats men­tals supe­ri­ors. Faci­lita el pas d’unes adqui­si­ci­ons inci­pi­ents i imma­du­res a d’altres de con­so­li­da­des i per­ma­nents.

 

 

El joc evo­lu­ci­ona a mesura que l’infant creix. En un prin­cipi, el joc es basa a imi­tar la rea­li­tat de la manera més exacta pos­si­ble. Amb l’apa­ri­ció del joc sim­bò­lic, moment en què dis­cer­neix entre l’objecte i el seu sig­ni­fi­cat i pren cons­ci­èn­cia de les rela­ci­ons amb els altres, l’infant s’interes­sarà pel joc més social.

 

 

 El joc sim­bò­lic apa­reix quan l’infant és capaç de sepa­rar l’objecte del seu sig­ni­fi­cat (quan fa ser­vir un pal com a cavall, el sig­ni­fi­cat “cavall” queda inde­pen­dit­zat de l’objecte ori­gi­nal). A con­ti­nu­a­ció passa per una zona inter­mè­dia d’ajus­ta­ment de regles on tot el seu interès estarà diri­git a la rea­lit­za­ció cons­ci­ent d’un pro­pò­sit per tal d’acon­se­guir-lo. I en la dar­rera etapa es busca per damunt de tot esta­blir unes nor­mes i que tots les res­pec­tin.

 

 

Res­pecte al joc sim­bò­lic o joc soci­o­dra­mà­tic, com s’ano­mena en la tra­di­ció russa, al prin­cipi con­sis­ti­ria a esce­ni­fi­car situ­a­ci­ons i interac­ci­ons que l’infant observa en els adults, però de manera frac­ci­o­nada. A mesura que va adqui­rint més cons­ci­èn­cia de les rela­ci­ons amb els altres, neces­sita la coo­pe­ra­ció dels altres nens i nenes per tal que tin­guin papers com­ple­men­ta­ris al seu, neces­si­tarà regles que orga­nit­zin cadas­cun d’aquests papers per crear autèn­ti­ques situ­a­ci­ons soci­als. Aquests can­vis supo­sa­ran el pas d’un joc més indi­vi­dual a un altre de més social.

 

Ini­ci­al­ment, els infants juguen de manera natu­ral, no interessa el resul­tat, no hi ha auto­dis­ci­plina, ni una cons­ci­èn­cia del paral·lelisme amb la rea­li­tat. En el joc de la infàn­cia humana, els motius o els temes són soci­als però imper­fec­tes, fins que l’infant acon­se­gueix fer un salt qua­li­ta­tiu que el porta a con­si­de­rar la per­fec­ció en la repre­sen­ta­ció del paper.

 

 

Vigotsky con­si­dera el joc com el motor del desen­vo­lu­pa­ment infan­til en tant que crea con­tí­nu­a­ment zones de desen­vo­lu­pa­ment prò­xim (ZDP).

 

 

Si voleu veure més detalls sobre com treballem el joc simbòlic...us convidem a veure el blog d'infantil.

AULA D'EXPERIÈNCIES

Un presentem l'espai per ciències i experiments de tot tipus de l'escola. És la nostra aula d'experiències!

 

 

 Està conformada per un espai de treball amb taules grans, tamborets regulables i safareigs, molt material de ciència, aparells de mesura i precisió, materials per experimentar i gaudir de les transformacions.També forma part d'aquest context l'hort i l'estació metereologica...Amb tot el que volem és poder crear les condicions òptimes per al desenvolupament del  treball cienttífic. Disposem d'una gran quantitat de material de diferent tipologia que permet que els alumnes, tot experimentant, puguin començar a plantejar-se hipòtesis, fer deduccions i dur a terme observacions  documentades sobre experiments, transformacions i fenòmens que ajuden de forma molt valuosa a la construcció del propi coneixement.

 

 

 En els nivells inicials associem el coneixement al desenvolupament d'habilitats bàsiques: observació, anàlisi, expressió verbal i gràfica de característiques i propietats,...etc.

 

 

Des de la comissió d'experiències us convidem a participar  aportant-nos idees i/o experiments (cassolans, propis de la vostra feina o del vostre àmbit laboral,... d'aquells que coneixeu i que penseu que poden ser interessants pels vostres fills/es després d'haver-los realitzat amb vosaltres). Si l'alumnat aporta idees des de l'àmbit familiar se sent protagonista i líder en la gestió de coneixement. 

 

 

Podreu veure fotografies dels experiments realitzats  en l'apartat de notícies i en elsdiferetns blogs.

 

 

 També us informem de que la programació d'activitats del laboratori està en relació amb els objectius i competències a assolir en funció de cada curs i cicle. 

MENJADOR

El nostre menjador té una capacitat perqué puguin fer ús 120 alumnes distribuïts en doble torn i per nivells des de P4 a 6è de primària. Els més petitons tenen un espai diferenciat en el que poden dinar còmodament i després fer la migdiada en un espai més relaxat. Tots els alumnes estan atesos per monitores qualificades.
 

AULA D'INFORMÀTICA....VERSUS....AULA MULTIMÈDIA

L'escola aposta clarament per treballar les noves tecnologies.
Fins fa uns dies comptàvem amb una aula d'informàtica de la que ens sentiem molt orgullosos. 

 

 

El temps va molt depressa i veiem quecal donar un pas més. 

 

 

En el proper projecte de direcció 2016-2020 redistribuirem per les aules els aparells que la conformàven i, de forma progressiva, anirem actualitzant i instal·lant racons digitals a totes les aules. Amb les PDI que anem instal·lant...tindrem el centre "a punt" per normalitzar l'ús de maquinari TAC.

 

 

Am l'espai "lliure" de l'antiga aula d'informàtica...volem fer un espai multimèdia que serveixi per editar programes deràdio i televisió així com altres productes digitals.

 

 

Un pas més en el treball dels diferents llenguatges i en aprendre a ser usuaris crítics tot fent productes de qualitat.

 

 

...Us ho anirem explicant!!

DANSA/ EXPRESSIÓ CORPORAL

L’aula de dansa està situada a la segona planta de l’escola. És un espai destinat a treballar i gaudir del  moviment i l’expressió en totes les seves besants:  llenguatge corporal,  llenguatge teatral, llenguatge emocional.
L’aula disposa d’un gran mirall, que permet l’observació directa de cada alumne i d’aquesta manera avaluar la seva evolució; un canó i pantalla, que permet la visió crítica de les seves produccions i un complet equip de música per acompanyar les classes.
També comptem amb un material variat que permet treballar amb els alumnes amb diferents elements: mocadors, bastons, cascavells, plomes, vans, globus, robes…
 El nostre enfocament parteix de la formació que vam rebre al llarg de tres cursos amb el nostre estimat Joan Serra. Amb ell vam aprendre un llenguatge universal ...que ha quedat trenat en la nostra forma d'entendre l'aprenentatge i la relació. Les seves imatges i el record dels seus gestos, decoren molts espais de la nostra escola i els seus pensaments i l'actitud davant el moviment, presideixen l'activitat de la nostra sala de dansa: rebuda, diàleg, aprenetatge, experimentació, nou diàleg i comiat...només amb el cos...només amb la intenció...d'essencia a essencia.

 

 

 Els balls de la vida

 

 

Ballem a la panxa de la mare, als braços del pare, caminant amb un amic, a la festa del poble… i ballant produïm la nostra vida, i sobretot movem les nostres emocions i les nostres sensacions.

 

 

 Ho fem a partir del nostre cor, del nostre cervell, del nostre estómac, de la nostra mirada i de la nostra terra.

 

 

 El nostre gest és propi, individual i col·lectiu, i amb un caràcter definit per l’entorn, el sento un signe d’identitat.

 

 

 La DANSA, i també la dansa tradicional, és evolució, és canvi, és contemporaneïtat, és d’avui.

 

 

La dansa és saber mirar, és percepció, improvisació, producció, experimentació i sobretot intuïció.

 

 

Deixar fluir les teves emocions i sensacions i trobar l’expressió, simple i directa, d’aquest cos orgànic, mental i energètic.

 

 La dansa és troba en el gest més simple, en l’encontre més inesperat, en l’actitud d’un moment, en la mirada més subtil… és… en la nostra vida quotidiana.

 

 

 Joan Serra, 10 de juny del 2010.

PSICOMOTRICITAT

Psicomotricitat:

 

La sala de psicomotricitat és un espai preparat per ajudar els infants més petits en el seu desenvolupament motriu. Amb diferents materials, com matalassos, espatlleres, peces d’escuma, pilotes, disfresses, etc., els alumnes descobreixen les diferents possibilitats que els ofereix el seu cos tant en moviment, com en situació estàtica i d’equilibri, tot propiciant el seu auto coneixement i la construcció positiva de la seva pròpia imatge.

GIMNÀS

El gimnàs és l'espai destinat a la realització de les sessions d'Educació Física i, per la seva amplitud, és el millor espai per les activitats on participa tot l'alumnat i les seves famílies. Aquest espai te totes les instal·lacions i equipaments necessaris pel treball diari de l'àrea i consta, a més, d'un ampli sortit de material propi d'Educació Física.

 

 

Fins i tot, el gimnàs, està equipat amb diferent material audiovisual que garanteix la utilització de les noves tecnologies dintre de les seves instal·lacions.

ESPAIS DE LECTURA AMB VOLUNTARIS

 Al llarg d'aquests darrers anys el centre ha fet una aposta important per dinamitzar el gust per la lectura i per treballar-la de formes molt diferents. 

 

 

Una de les activitats més boniques té relació amb usar els diferents espais tous que hem col·locat de forma estratègica al centre, per poder llegir tranquil·lament amb famílies voluntaries. Els nens i les nenes, en grups de dos o tres, van sortint de les aulesi van llegint el que volen (porten el seu llibre o trien un per mirar, comentar o llegir individualment). 

 

 

En cursos superiors també es fa en aquest espai una part del club de lectura.

ESPAIS DE REUNIONS PEL TREBALL DE COMISSIONS I REUNIONS

 Un tema que ens preocupava al centre era dotar de sales de reunions els diferents grups de treball. Les comissions de mestres i les mixtes, el treball de voluntaris en activitats concretes i les mateixes reunions amb famílies, tenen per nosaltres molta importància i, p er això, voliem dotar-les d'uns espais "dignes" que facilitin el diàleg i l'entesa.